Thursday, 2 September 2010

Kimiko Yosihda's self-portraitsmore: http://www.kimiko.fr/